Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Obavijest

Cijenjeni klijenti,

sukladno Odluci o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“, u daljnjem tekstu (pandemija ), objavljenoj u „Službenim novinama FBiH“, br. 60/20, od dana 31.08.2020. godine, MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar odobrava privremene, posebne mjere koje se odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja obveza, restrukturiranja obveza ili druge olakšice, koje imaju za posljedicu modifikaciju izloženosti, koju je MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar odobrila Klijentima fizičkim i pravnim osobama , radi oporavka od negativnih posljedica utjecaja pandemije, na kreditnu i otplatnu sposobnost klijenata MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar, održivost njegovog poslovanja, a čiji su prihodi, odnosno izvori za otplatu obveza značajno smanjeni , kao posljedica utjecaja pandemije i time je otežano, onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obveza prema MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar, sve to s ciljem prevazilaženja poteškoća, sa kojima se suočavaju i olakšavanja klijentima, da u narednom periodu uredno izmiruju svoje obveze prema MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar.

Posebne mjere koje MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar može odobravati klijentima su:

a) moratorij, odnosno odgoda u otplati obveza od najduže 6 (šest) mjeseci,

b) uvođenje „grace“ perioda za otplatu obveza, u slučaju obveze koja se otplaćuje anuitetno, na period od najduže 12 (dvanaest) mjeseci,

c) produženje krajnjeg roka za otplatu obveze koji se otplaćuju anuitetno,

d)odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću klijenta,

e) prilagođavanje plana otplate, srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru, koji će odrediti MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar,

f) druge mjere koje MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar poduzima u cilju olakšanja servisiranja obveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta,

Posebne mjere mogu uključivati i druge modalitete prilagođavanja načina i dinamike otplate obveza (olakšice) i druge oblike podrške MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar fizičkim i pravnim osobama, koji su korisnici kredita.

Zahtjevi za primjenu posebnih mjera mogu se podnositi MKD CREDO CENTARd.o.o. Mostar do dana 31.12.2020.godine.

MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostarće odobravati posebne mjere samo klijentima MKD CREDO CENTARd.o.o. Mostar .Tretman posebnih mjera koje će MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar odobravati Klijentima će biti mjere koje će MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar odobriti na osnovu pojedinačne analize kreditnog rizika ili rizika portfolia i/ili proizvoda, sektorske strukture izloženosti, na osnovu kojih je procijenila, da će odobrene mjere omogućiti, u narednom periodu uredno izmirenje obveza prema MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar.

U periodu trajanja odobrenih posebnih mjera odobrenih , ne uračunava se period eventualno ranije odobrenih posebnih mjera, u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama koje koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“ („Službene novine FBiH“, br. 22/20 i 37/20).

Modalitet može sadržavati jednu ili kombinaciju posebnih mjera , na osnovu zahtjeva klijenta i pojedinačne kreditne analize, a na osnovu kojih je MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar procijenila, da će odobrene mjere omogućiti klijentu, da u narednom periodu, uredno izmiruje svoje obveze prema MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar.

Moratorij predstavlja odgodu plaćanja kreditnih obveza, uz obračun redovnih kamata, odnosno odgodu plaćanja potraživanja nastalih po osnovu ukupnog iznosa dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate, naknade, kao i ostalih pratećih troškova, koji su nastali po osnovnom Ugovoru o kreditu. Moratorij kao jedna od posebnih mjera u okviru modaliteta može se ugovarati u maksimalnom trajanju do 6 ( šest) mjeseci.U toku trajanja moratorija, MKD ne obračunava zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja.

Grace period (Kredit u mirovanju) , kao privremena mjera je razdoblje u kojem MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar, Korisniku kredita, odobrava odgodu plaćanja glavnice kreditnih obveza, na period najduže 12 (dvanaest) mjeseci. U periodu od datuma isplate kredita do datuma početka obračuna ugovorene kamate, Kreditor obračunava interkalarnu kamatu na kredit po nominalnoj kamatnoj stopi, osim ukoliko je ovaj period kraći od 30 dana, za koji se interkalarna kamata ne naplaćuje. Interkalarna kamata se posebno iskazuje u otplatnom planu. Obračunata interkalarna kamata, u razdoblju trajanja grace perioda, biti će naplaćena kroz novi Otplatni plan, koji će se uručiti Korisniku kredita. Na kredit koji je stavljen u mirovanje, obračunava se redovna kamata na nedospjeli iznos kredita. Osnovica za obračun interkalarne kamate je neiskorišteni iznos kredita. Kamata se plaća mjesečno.Visina ugovorene redovne kamatne stope ostaje ista, odnosno u postotku, kako je to definirano osnovnim ugovorom.

U okviru primjene posebnih mjera, efektivna kamatna stopa za modificirane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definirana osnovnim ugovorom.

Prilikom ugovaranja posebnih mjera, MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar neće naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade, povezane sa modifikacijom izloženosti.

Ukoliko modalitet sadrži kombinaciju posebnih mjera pod a) i b) , MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar odobrava posebne mjere na period od najduže 12 mjeseci cit.:/a) moratorij, odnosno odgoda u otplati obaveza od najduže 6 mjeseci, b) uvođenje „grace“ perioda za otplatu obaveza u slučaju obaveze koja se otplaćuje anuitetno na period od najduže 12 mjeseci/.

Na osnovu pojedinačne analize kreditnog rizika, temeljem kojeg je Kreditor procijenilo, da će odobrene privremene, mjere omogućiti Korisniku kredita, u narednom razdoblju uredno izmirenje kreditnih obveza/obaveza, MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar odobrava Korisniku kredita i

Kombinaciju posebnih, privremenih mjera:

• Moratorij ( tkz. stavljanje kreditnih obveza/obaveza u mirovanje u tijeku/toku trajanja moratorija ) na period od najduže 6 mjeseci i

• Produženje krajnjeg roka za otplatu kreditnih obveza, koje se otplaćuju anuitetno, kako bi Korisnik kredita lakše ostvario pretpotstavke urednog vraćanja kredita, te na taj način prevazišao nepovoljne ekonomske posljedice, uzrokovane pojavom pandemije

Modifikacija ugovorenih obaveza će predstavljati ugovorom ( Aneksom Ugovoru o kreditu ) regulirano novo potraživanje, kojem su zamijenjene postojeće obaveze klijenata, koje mogu uključivati produženje roka vraćanja glavnice i/ili kamate, smanjenje kamatne stope, otpis dijela potraživanja, odobravanje novih sredstava ili druge bitne promjene ugovornih uvjeta, kojima se olakšava položaj klijenta.

Za promjene prvobitno ugovorenih uvjeta iz zaključenog Ugovora o kreditu, MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar se obvezuje, osim od Klijenta, pribaviti pismenu suglasnost i svih ostalih ugovornih strana u kreditnom poslu (Sudužnici i /ili Jamci).

Prije odobrenja posebnih mjera MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar će klijente upoznati sa mogućnostima korištenja istih, svim uvjetima i efektima mjera (ponuda), a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i dostaviti prihvat ponude, ako istu prihvaćaju.

Prihvaćanje ponude , smatrat će se izjavom volje klijenta, za zaključenjem novih uvjeta financiranja, koja može privremeno, do stjecanja uvjeta za pribavljanje originalnog dokumenta, biti prihvaćena i u elektronskoj formi.

Neke od ovih mjera, ako su ispunjeni uvjeti/uslovi, mogu se odobriti na zahtjev klijenta, a pri tome je zahtjev, moguće podnijeti u pisanom obliku, bilo u prostorijama MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar, ul. Kneza Domagoja 11a, 88000 Mostar, bilo elektronskim putem (elektronska pošta, putem MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar internet stranice, SMS porukom i sl.), sa obrazloženjem razloga ugroženosti.

Najjednostavniji i najpraktičniji način, je popunjavanje online formulara za fizičke osobe/lica ili pravne osobe/lica

Kontakt podaci MKD Credo Centar su https://www.credo-centar.ba/kontakt/

Zahtjev za fizičke osobe/lica
Zahtjev za pravne osobe/lica

Odluka Uprave o izmjenama i/ili dopunama Općih uvjeta poslovanja-privremene mjere-24.08.2020.